Omikron Nabory

Aplikacja do obsługi projektów konkursowych i grantowych.

Dzięki zastosowaniu generatora wniosków upraszcza proces aplikowania i zmniejsza liczbę błędów we wnioskach. Pozwala na komunikację z wnioskodawcą w celu wprowadzenia uzupełnień czy rozliczenia operacji.

Przyspiesza proces oceny zarówno formalnej jak i tej prowadzonej przez ekspertów zewnętrznych. Dzięki elektronicznym kartom ocen oraz możliwości oceny zdalnej aplikacja jest gotowa na niespodziewane.

Automatycznie generuje dokumenty takie jak listy rankingowe, uchwały czy umowy. Efekty można wydrukować lub zapisać w pdf.

Prosta w obsłudze po stronie wnioskodawców i ekspertów, a intuicyjny interfejs po stronie administracyjnej pozwala zaprojektować najbardziej wyrafinowane procesy i zaadoptować wszelkie procedury.

Więcej informacji

137
instytucje korzystające z aplikacji

1 799
ekspertów, którzy oceniali wnioski

32 797
wnioskodawców i grantobiorców

Omikron Medical

Badania satysfakcji klientów zawsze są wyzwaniem.
W przypadku pacjentów, zwłaszcza pacjentów szpitali, stopień trudności znacząco wzrasta. Problemem jest dostępność do respondentów po wypisie, a dopiero wtedy możemy mówić o wiarygodności pozyskiwanych informacji.

Średnia wielu pacjentów szpitali stale rośnie więc i w tym przypadku pozyskiwanie prawdziwych danych wymaga zastosowania zróżnicowanych, ale porównywalnych metod badawczych.

Kolejnym problemem jest obawa środowisk medycznych o wyniki badań satysfakcji pacjentów i sposób ich wykorzystania, dlatego outsourcing całego procesu badawczego poza personel placówek medycznych jest niezbędny.

Aplikacja Omikron Medical jest pozytywną odpowiedzią na powyższe problemy. Mamy narzędzia, wiedzę i procedury które sprawdzają się w praktyce.

Zwiedzaj Lokalnie

Zwiedzaj Lokalnie to coś więcej niż aplikacja. To rozszerzenie oferty turystycznej na obszary uznawane dotychczas za mało lub w ogóle nieatrakcyjne. Turyści oczekują obecnie więcej niż tylko wskazanie historycznych obiektów. Poszukują atrakcji, nowych form aktywności i odkrywania miejsc nieoczywistych.

Dzięki połączeniu tradycyjnej formy prezentacji atrakcji turystycznych oraz specjalnie przygotowanych „przygód” zachęcamy do eksploracji nowych obszarów i poszerzamy ofertę turystyczną.

Przygody to innowacyjne gry terenowe osadzone w kontekście atrakcji lokalnych wzbogaconych technologią Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reaility). Pozwala ona na połączenie wirtualnych treści graficznych z rzeczywistością widzianą na ekranie smartfonu.

Sama aplikacja Zwiedzaj Lokalnie jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS. Jej pobranie i używanie dla turystów i mieszkańców jest bezpłatne.

Aktywna Baza Organizacji

To baza danych i aplikacja internetowa skierowana do gmin, Lokalnych Grup Działania i inkubatorów organizacji pozarządowych czyli wszystkich, którzy zajmują się pobudzaniem aktywności NGO oraz sieciowaniem działań tego sektora.

W intuicyjny sposób kumuluje wiedzę o organizacjach pozarządowych z danego obszaru i pozwala na samodzielne (lub moderowane) zamieszczanie ogłoszeń. Pozwala na integrację i buduje relacje z kolejnymi kręgami aktywnych instytucji.

Narzędzie i wiedza w nim zgormadzona może być wykorzystana nie tylko lokalnie ale również jako podstawa komunikacji i nawiązywania projektów partnerskich i w partnerstwie.

Omikron Badania Ankietowe

Wielokrotne analizy wykazały, że „ankieta papierowa” znajduje się na końcu preferowanych przez klientów form komunikacji. Dzięki rozpowszechnieniu komputerów i smartfonów badania metodą ankiety internetowej (CAWI) są rzetelne i wiarygodne. A przede wszystkim tańsze.

Na rynku są dostępne proste narzędzia do badań, jednak potrzeba pozyskania wiarygodnych wyników powoduje konieczności korzystania z aplikacji profesjonalnych. Chodzi również o zapewnienie bezpieczeństwa instytucji ze względu na RODO.

Omikron Badania Ankietowe to 10 lat praktyki, tysiące ankiet i setki tysięcy wypełnionych formularzy. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na wsparcie doświadczonych socjologów i brak limitów (jak zawsze stosowane w naszych narzędziach).